Dôležité pre podnikanie

Dôležité pre podnikanie

Už snáď od nepamäti je anglický jazyk najpotrebnejším jazykom pre dorozumievanie sa v zamestnaní, medzi firmami a klientmi. Pri medzinárodnej komunikácií sa používa najčastejšie a je preto kladený dôraz na jeho ovládanie pri žiadostiach o prácu. V minulosti bola jeho znalosť braná za výhodu, nejakú pridanú hodnotu k osobným znalostiam, no dnes už ide o samozrejmosť. Všeobecne sa predpokladá, že ho každý ovláda. Niekedy sú však znalosti tohto jazyka u zamestnancov obmedzené alebo nedostatočné, inokedy sa síce vedia dohovoriť, no neovládajú odborné znalosti potrebné pre ich zamestnanie či písomný styk.

Preto je dôležité, aby firmy kládli dôraz na znalosť anglického jazyka ako takého, aj na tzv. business english, a teda anglický jazyk pre firmy, potrebnú terminológiu k obchodu a sféram, ktorými sa dané firmy zaoberajú. ľudia sú teda motivovaní k tomu, aby si rozširovali svoje znalosti angličtiny aj v tomto smere a hlavne aj na Slovensku, kde je ovládanie anglického jazyka nevyhnutné. Business english s vyučuje aj na vysokých školách, ktoré sa obchodom a ekonomikou zaoberajú. Každý absolvent takýchto škôl musí byť oboznámený so zahraničnou terminológiou pojmov, ktoré sú mu v materinskom jazyku známe a bude ich možno v budúcnosti potrebovať v zamestnaní.

Súčasťou týchto znalostí je rozsiahla slovná zásoba z oblasti obchodu a marketingu, písomný prejav potrebný na komunikáciu so zahraničím a aj znalosti týkajúce sa charakteristických čŕt zahraničného obchodu, toho ako rôzne národnosti jednajú, ako správne s nimi komunikovať a pod. Táto výučba je teda veľkou výhodou pre absolventov takýchto škôl, pretože sú pripravený pracovať na medzinárodnej úrovni. Pre ľudí, ktorým toto vzdelanie neposkytla škola, sú potom vhodnou možnosťou rôzne jazykové kurzy zamerané práve na obchodnú angličtinu. Ide teda o znalosti, ktoré sú predpokladom k úspešnému zamestnaniu.