PZP

PZP

PZP je skratkou povinného zmluvného poistenia, ktoré predstavuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. PZP  kryje riziko škôd, ktoré spôsobí vodič daného vozidla prevádzkou svojho motorového vozidla iným (tretím) osobám. Toto poistenie je špecifické, pretože v prípade vzniku poistnej udalosti poisťovateľ uhradí škodu poškodenému.

PZP poskytuje náhradu za škody na zdraví a nákladoch pri usmrtení, škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou vecí. Takisto PZP kryje riziko ušlého zisku ako aj účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní predchádzajúcich nárokov. Toto poistenie sa nevzťahuje a nekryje škody vzniknuté na vašom vozidle vaším zavinením. Pre krytie škôd takéhoto charakteru sa v poistnej praxi využíva havarijné poistenie. PZP  je taktiež poistením pre zahraničie a to za predpokladu, že poistený si vyžiada od svoje poisťovne zelenú kartu a s ňou cestuje.

PZP  je poistenie, ktoré vyplýva priamo zo zákona. To znamená, že každý majiteľ respektíve držiteľ motorového vozidla je povinný uzavrieť PZP. Ak si túto povinnosť  nesplní, na jednej strane mu hrozí pokuta a na druhej strane v prípade vzniku škody musí uhradiť celkovú škodu z vlastných finančných prostriedkov.

Výhodami PZP  sú asistenčné služby pre prípad nehody, poruchy a odcudzenia vozidla ako aj možnosť dojednať poistenie ako individuálne či hromadné poistenie.